Framsida

Det lokale elektrisitetstilsyn (DLE)

Nettselskapa er, med heimel i Tilsynslova, pålagd å føra tilsyn i konsesjonsområde. Det lokale el-tilsyn, DLE, er ein del av det offentlege tilsynsapparatet for eltryggleik. Retnings-linjer for arbeidet er gitt av «Direktoratet for samfunnssikkerhet- og beredskap (DSB)».
 
 

DSB er den sentrale styresmakta som forvaltar områda el-tryggleik og tryggleik ved produkt og forbrukstenester. Det formelle grunnlaget for DSB sin aktivetet, er lov om tilsyn med elektriske installasjonar og elektrisk utstyr, og Produktkontrollova.

DSB er administrativt underlagd Justisdepartementet, og rapporterar dit når det gjeld el-tryggleik og tryggleik ved produkt og forbrukstenester.

 

Fjelberg Kraftlag SA har inngått ein avtale med Sun Elsikkerhet AS om DLE – oppgåvene. Dette er med på å sikra god kompetanse og kvalitet på DLE – tenestane.

 
 
 
 
 
 
 
 
  Tilbake

 
Fjelberg Kraftlag - Bjoanesvegen 69 - 5454 Sæbøvik - Telefon: 483 18 780 - Feilmelding: 975 65 060 - firmapost@nett.fjelberg-kraftlag.no
Sidekart
Dynamiske websider: iDrift AS   Design: Ibox AS